คณะผู้จัดทำ

รายละเอียด
 1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

 3. ผู้อำนวยการผลิต
 4. อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์

 5. บรรณาธิการบริหาร
 6. อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างาน

 7. กองบรรณาธิการ
 8. คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

 9. ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
 10. คุณธนัญชัย รามด้วง

 11. ฝ่ายการตลาด
 12. คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

 13. เจ้าของ
 14. บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  โทรศัพท์ : 02 095 5294

  อีเมล์ : [email protected]