ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียด

1. เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ปิดงบ)

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. กรรมการ เข้า- ออก และอำนาจกรรมการ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. แก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สาขา (จังหวัดเดียวกัน)

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4. แก้ไขข้อบังคับ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

5. แก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

6. แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ข้ามจังหวัด)

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

7. แก้ไขวัตถุประสงค์

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

8. ควบบริษัท

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

9. เพิ่มทุน

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

10. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

ภายใน 14 วันนับแต่มีมติให้แปรสภาพ

11. ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม

ลดทุนมี 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 อนุมัติ - ลดทุน

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขั้นที่ 2 ประกาศลดทุน

หลังจากมีมติภายใน 14 วัน

เลิกบริษัทจำกัดมี 4 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 ประชุมเลิกบริษัทจำกัด

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขั้นที่ 2 ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้

หลังจากมีมติเลิก ภายใน 14 วัน

ขั้นที่ 3 ประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ขั้นที่ 4 ประชุมเสร็จชำระบัญชี

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

จ่ายเงินปันผลมี 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 เชิญประชุมจ่ายเงินปันผล

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ขั้นที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันผล

หลังจากมีมติจ่ายเงินปันผลภายใน 14 วัน