ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียด

กรรมการเข้าออกและอำนาจกรรมการ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (จังหวัดเดียวกัน)

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

แก้ไขข้อบังคับ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

แก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับ

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ข้ามจังหวัด)

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

แก้ไขวัตถุประสงค์

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ควบบริษัท

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

เพิ่มทุน

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ลดทุนมี 2 ขั้นตอน

อนุมัติ - ลดทุน

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ประกาศลดทุน

หลังจากมีมติภายใน 14 วัน

เลิกบริษัทจำกัดมี 4 ขั้นตอน

ประชุมเลิกบริษัทจำกัด ขั้นที่ 1

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้ ขั้นที่ 2

หลังจากมีมติ ภายใน 14 วัน

ประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก ขั้นที่ 3

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประชุมเสร็จชำระบัญชี ขั้นที่ 4

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

จ่ายเงินปันผลมี 2 ขั้นตอน

เชิญประชุมจ่ายเงินปันผล

ประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประกาศจ่ายเงินปันผล

หลังจากมีมติภายใน 14 วัน